Stichting voor VeearbitrageStichting voor Veearbitrage 
 
Home
Algemene informatie
Gang van zaken
Arbitrage-reglement
 

Gang van zaken bij arbitrage

Arbitrage is wettelijk geregeld en wel in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in de artikelen 1020 e.v.van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Arbitrage is alleen maar mogelijk indien partijen dit zijn overeengekomen. Door de arbitragecommissie zal ook steeds worden beoordeeld of een dergelijke overeenkomst aanwezig is. Partijen kunnen tevoren arbitrage zijn overeengekomen bijvoorbeeld in de vorm van algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen partijen, of een overeenkomst die is aangegaan nadat het geschil is ontstaan. Het is verstandig indien u twijfelt of arbitrage is overeengekomen hierover contact op te nemen met een jurist.

De procedure neemt een aanvang door de indiening van een verzoek tot arbitrage. Gegevens die tenminste in het verzoekschrift moeten zijn opgenomen blijken uit het arbitragereglement, welk reglement ook is te raadplegen via deze website. Na indiening van het verzoekschrift zal de gedaagde partij in de gelegenheid worden gesteld tot de indiening van een verweerschrift. Daarna volgt doorgaans een zitting waarbij partijen in de gelegenheid worden gesteld om hun standpunten nog eens mondeling toe te lichten al dan niet bijgestaan door een (advocaat) gemachtigde.

Daarna zal door de arbitragecommissie, die doorgaans is samengesteld uit drie personen een vonnis worden gewezen, welk vonnis dezelfde rechtskracht heeft als een vonnis van een rechtbank.

De samenstelling van de arbitragecommissie is afhankelijk van de aard van het geschil. Verdere informatie hierover treft u aan in het arbitragereglement.

Alvorens de Stichting voor Veearbitrage een arbitrageverzoek in behandeling kan nemen, zal aan de verzoekende partij worden verzocht een zogenaamd depotbedrag te storten. Uit dit depotbedrag worden de kosten van de arbitragecommissie betaald. Uiteindelijk zal de partij die in het ongelijk wordt gesteld, ook worden veroordeeld in de kosten van de procedure, tenzij in uitzonderlijke situaties de omstandigheden van het geval tot een andere kostenverdeling nopen.

De ervaring leert dat deze kosten van de arbitragecommissie zelf gewoonlijk omstreeks € 2000,- bedragen.